Regulamin ogólny


REGULAMIN OGÓLNY TURNIEJÓW BMW PGA POLSKA TOUR 2017

1. Reguły gry
Turnieje będą rozgrywane zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz Hard Card PGA Polska 2017 i Regułami Lokalnymi zatwierdzonymi przez Komitet Turnieju i wydawanymi w dniu Turnieju Pro-Am. Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7). W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia. Podczas rozgrywania rund turniejowych obowiązuje absolutny zakaz spożywania alkoholu na polu pod karą dyskwalifikacji. W razie dyskwalifikacji z powodu naruszenia niniejszego zakazu, dyskwalifikowany gracz otrzyma zakaz uczestniczenia w dwóch kolejnych turniejach z cyklu PGA Polska, do których się zgłosi i zgodnie z regulaminem zawodów, będzie się kwalifikował. W razie ponownego naruszenia niniejszego zakazu, gracz zostanie wykluczony z uczestnictwa w turniejach PGA Polska na okres 2 lat.

2. Dopuszczeni do gry
W turniejach organizowanych przez, lub pod patronatem PGA Polska, mogą brać udział wyłącznie:
• Członkowie PGA Polska z opłaconą składką członkowską na dany sezon,
• Aplikanci PGA Polska, którzy zaliczyli rundy kwalifikacyjne,
• Osoby, które otrzymają zgodę Dyrektora Turnieju, spełniające następujące kryteria:
o Są członkami innego PGA, lub
o Udokumentują wyniki z innych turniejów lub lig zawodowych
Osoby, które są zawieszone w prawach członkowskich lub są pozbawione praw członkowskich PGA Polska NIE BĘDĄ DOPUSZCZANE DO TURNIEJÓW PGA POLSKA, BEZ ŻADNYCH WYJĄTKÓW.

3. Czas rozpoczęcia gry (Reguła 6-3, str. 49)
Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik przybędzie na miejsce startu, gotowy do gry, w czasie do pięciu minut po czasie startu to karą za niewystartowanie o wyznaczonym czasie jest przegranie pierwszego dołka w match play lub dwa uderzenia na pierwszym dołku w stroke play.W innym przypadku, karą za naruszenie tej Reguły jest dyskwalifikacja. Jeżeli Komitet ustali, że wyjątkowe okoliczności nie pozwoliły graczowi wystartować o wyznaczonym czasie, wówczas nie ma kary.

4. Opóźnianie gry; Wolne tempo gry (Reguła 6-7)
Komitet Turnieju ustali czas, w jakim grupa powinna zagrać dołek, rundę lub jej część. Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

5. Definicja „out of position”
Pierwsza grupa będzie uważana za out of position w każdym momencie rozgrywania rundy, gdy przekroczy czas określony w Tabeli Czasów. Każda następna grupa będzie uważana za out of position w przypadku, gdy przekroczy czas określony w tabeli czasów i różnica czasu pomiędzy nią, a grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu na starcie.

5.1 Procedura kiedy grupa jest out of position
Grupa, która jest out of position, będzie ostrzeżona przez sędziego. Zawodnicy w takiej grupie będą mieli mierzony czas. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszego zawodnika z grupy –50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego zawodnika z grupy. Poza putting green’em czas na uderzenie rozpoczyna się od momentu, gdy zawodnik miał wystarczającą ilość czasu na dojście do piłki, jest to jego kolej gry i może wykonać uderzenie bez zakłóceń zewnętrznych. Czas spędzony na pomiarze odległości zaliczany jest do czasu na uderzenie. Na putting green’ie czas na uderzenie rozpoczyna się od momentu,gdy zawodnik miał wystarczającą ilość czasu na podniesienie, oczyszczenie i odłożenie piłki, naprawienie śladów po piłkach i starych dołkach, usunięcie naturalnych utrudnień ruchomych na swojej linii puttingu. Czas spędzony na odczytywaniu linii puttingu zaliczany jest do czasu na uderzenie. Jeżeli którykolwiek z graczy przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę. Sędzia będzie mierzył czas każdemu zawodnikowi w grupie out of position, jeśli którykolwiek z zawodników przekroczy powyższe czasy na uderzenie, będzie miał „bad time”. Bad time jest niesiony do końca rundy, nie ulega likwidacji nawet wtedy, gdy grupa powróci in position lub w tabelę czasów. W niektórych sytuacjach pojedynczy zawodnik, lub dwóch zawodników będą mieli mierzony czas zamiast całej grupy. Zawodnicy nie będą informowani, że będą mieli mierzone czasy.
Pierwsze wykroczenie: jedno uderzenia karne,
Drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne,
Trzecie wykroczenie – dyskwalifikacja.

6. Przerwanie gry; wznowienie gry
Sygnałem przerwania i zawieszenia gry będzie dźwięk syreny.
Natychmiastowe przerwanie gry – jeden długi sygnał syreny,
Przerwanie gry – trzy następujące po sobie sygnały syreny,
Wznowienie gry – dwa krótkie sygnały syreny.

6.1 Przerwanie i zawieszenie gry z powodu złej pogody(Reguła 6-8)
Jeżeli gra zostaje zawieszona przez Komitet, gdy gracze w meczu lub grupie znajdują się pomiędzy rozgrywanymi dołkami, nie wolno im wznowić gry do czasu, gdy Komitet ogłosi jej wznowienie. Jeżeli gracze rozpoczęli grę na dołku, mogą przerwać grę natychmiast lub kontynuować ją pod warunkiem, że zrobią to bez opóźnienia. Jeżeli zdecydują się na kontynuowanie gry na tym dołku, mogą przerwać grę w dowolnym momencie przed zakończeniem dołka. W każdym przypadku, gra musi być przerwana po zakończeniu dołka.

6.2 Natychmiastowe przerwanie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (Uwaga do Reg. 6-8b)
Jeżeli gra zostanie zawieszona przez Komitet z powodu niebezpiecznej sytuacji, zawodnik musi przerwać grę natychmiast po ogłoszeniu przez Komitet zawieszenia gry. Jeżeli gracz nie przerwie natychmiast gry, zostaje zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności usprawiedliwiają uchylenie tej kary zgodnie z Regułą 33-7.

6.3 Wznowienie gry
Zawodnicy zobowiązani są do wznowienia gry, gdy Komitet Turnieju ogłosi jej wznowienie.

7. Trening pomiędzy dołkami (Reguła 7-2, Uwaga 2, str. 55)
(Warunek nie ma zastosowania w turniejach pro-am). Pomiędzy rozgrywaniem kolejnych dołków gracz nie może wykonywać żadnych uderzeń treningowych na lub w pobliżu greenu ostatnio rozegranego, oraz toczenia piłki po putting greenie zakończonego dołka.
Kara za złamanie reguły: 2 uderzenia karne. W przypadku naruszenia Reguły pomiędzy rozgrywaniem dwóch dołków, kara dotyczy następnego dołka.

8. Pole nienadające się do gry(Reguła 33-2d, str. 113)
Jeżeli Komitet Organizacyjny Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy. Jeżeli pole nie będzie nadawało się do gry i nie będzie możliwe rozegranie regulaminowej liczby dołków w czasie przewidzianym na turniej, czas ten nie będzie wydłużony, a rezultat turnieju zostanie ustalony na podstawie oddanych kart wyników z rozegranych rund turniejowych. Jeżeli nie będzie możliwe rozegranie przynajmniej jednej rundy (18 dołków), turniej zostanie anulowany.

9. Środki dopingujące
Środki dopingujące są niedozwolone.
Każdy zawodnik, który w trakcie zawodów korzysta ze środków dopingujących, nie zostanie dopuszczony do turniejów PGA Polska przez okres min. 12 miesięcy. Decyzję w tej sprawie podejmie Komisja Dyscyplinarna PGA Polska.

10. Używanie sprzętu elektronicznego
Używanie sprzętu elektronicznego (m.in. krótkofalówki, telefony komórkowe, pagery) celem komunikowania się, jest zabronione. 

Urządzenia do pomiaru odległości (Reg.14-3, str. 67 i 134)
W turniejach PGA Polska 2017 gracze mogą używać urządzeń do pomiaru odległości. Jeżeli podczas regulaminowej rundy gracz użyje urządzenia do wskazania lub pomiaru innych parametrów mogących mieć wpływ na jego grę (np. stopień nachylenia terenu, prędkość wiatru itp.) narusza Regułę 14-3.
KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY LOKALNEJ:
Match play – przegranie dołka; Stroke play – dwa uderzenia.
Kolejne naruszenie – dyskwalifikacja.
Jeżeli naruszenie nastąpiło pomiędzy rozgrywaniem dwóch dołków – kara ma zastosowanie do następnego dołka.

 

 

11. Wózki golfowe samojezdne (typu Melex)
• Używanie wózków golfowych samojezdnych podczas rundy regulaminowej jest niedozwolone.
• Komitet Organizacyjny Turnieju może zezwolić na używanie samojezdnych wózków golfowych w uzasadnionych przypadkach, wyłącznie dla amatorów.
• Wózki golfowe samojezdne podczas turniejów Pro-Am i rund próbnych są dozwolone.
Kara za złamanie reguły: dwa uderzenia karne za każdy dołek, na którym to nastąpiło; maksymalna kara podczas jednej rundy: cztery uderzenia. Jeżeli złamanie tej reguły miało miejsce pomiędzy dwoma dołkami, kara dwóch uderzeń wymierzona jest na drugim dołku.

12. Wózki golfowe elektryczne
Wózki elektryczne są dozwolone.

13. Strój
Uczestnicy zobowiązani są do noszenia odpowiedniego stroju podczas każdego turnieju na terenie obiektu golfowego. Poprzez obiekt golfowy rozumiemy: pole golfowe, driving range, budynek klubowy, parking. Poprzez turniej golfowy rozumiemy okres od rozpoczęcia rundy próbnej i/lub turnieju Pro-Am do wieczora dnia zakończenia turnieju.
Bezwzględnie zabronione w tym czasie i miejscu jest noszenie:
• nieodpowiedniego obuwia (np. klapki),
• jeansów, szortów,
• stroju odbiegającego od ogólnie przyjętych norm
Dla amatorów dozwolona jest gra w odpowiednich szortach.
Karą za niestosowanie się do powyższych wytycznych jest dyskwalifikacja z turnieju oraz dla zawodowców oraz aplikantów i non-amatorów zgodnie z taryfikatorem kar:
• 1.000,- PLN za pierwsze wykroczenie,
• 2.000,- PLN za kolejne wykroczenie.

14. Ustawienie pola
a. Turniej rozgrywany będzie z tee podanych w regulaminie turnieju, przy czym tee ustawione na rundę próbną będą najdłuższymi tee z jakich rozgrywane będą rundy turniejowe. Komitet zastrzega sobie prawo do zmiany tego punktu regulaminu w szczególnych przypadkach. Każdorazowo zostanie to ogłoszone na 3 dni przed rozpoczęciem turnieju.
b. Różnica odległości pomiędzy tee dla zawodowców mężczyzn, a tee dla zawodowców kobiet, nie może być większa niż 10% i nie mniejsza niż 4% długości całego pola z męskich zawodowych tee.
c. Amatorzy, którzy wyrażą taką ochotę, uprzednio zgłaszając ten fakt do Komitetu Turniejowego, mogą grać z zawodowych tee w trakcie turnieju Pro-Am

15. Obowiązek gry w turnieju Pro-Am
Obecność podczas turnieju Pro-Am jest OBOWIĄZKOWA dla pierwszych 18 graczy zawodowych z listy PGA Polska Order of Merit Zawodnicy, którzy nie mogą uczestniczyć w turnieju Pro-Am nie będą dopuszczeni do turnieju głównego, chyba że w tym terminie biorą udział w turnieju wyższej kategorii (np. Challenge Tour, European Tour oraz turnieje satelickie etc.).

16. Reklama
W czasie rozgrywania turnieju żaden zawodnik lub jego caddie nie będzie miał prawa na eksponowanie lub noszenie reklamy, która w opinii Komitetu Turniejowego, może powodować konflikt ze sponsorami turnieju. We wszystkich ewentualnych przypadkach konfliktu wyłączną decyzję co do dopuszczenia reklamy pozostawia sobie Komitet turnieju.

17. Piłki
a. Piłki używane przez gracza muszą być wymienione na aktualnej liście zatwierdzonych piłek golfowych (List of Conforming Golf Balls), zatwierdzonej przez R&A Rules Ltd.,
b. Graczy zawodowych obowiązuje warunek jednej piłki. Podczas całej rundy regulaminowej gracz musi używać piłki tej samej marki i modelu. Gracz może wymienić markę i model piłki pomiędzy rundami.

18. Główki drivera
Lista zatwierdzonych główek driverów – główki driverów muszą być rozpoznawalne przez ich model i kąt nachylenia oraz znajdować się na liście zatwierdzonych główek przez R&A, za wyjątkiem wyprodukowanych przed rokiem 1999. Kara za wykonanie uderzenia kijem nie zatwierdzonym przez R&A to dyskwalifikacja.

19. Rowki
Kije gracza muszą być zgodne ze specyfikacjami odnośnie rowków i punktowania zawartymi w Regułach Gry w Golfa. Kara za wykonanie uderzenia kijem niezatwierdzonym przez R&A to dyskwalifikacja.

20. Caddies
a. Jeżeli gracz zatrudni caddie'go podczas rundy PRO-AM lub rundy turniejowej i jeżeli sponsor zażyczy sobie, by jego logo było promowane na fartuchach caddie, każdy caddie musi obowiązkowo nosić odpowiedni fartuch przez cały turniej,
b. Żadne inne logo nie może być dodane do fartucha bez zezwolenia Komitetu turnieju,
c. Caddie nie może być graczem który brał udział w tym samym turnieju.

21. Wbita piłka (Embedded Ball)
Na terenie zielonym piłka wbita w ziemię w jej własny pitchmark, może być oznaczona, podniesiona bez kary, oczyszczona i upuszczona jak najbliżej miejsca, gdzie była wbita, lecz nie bliżej dołka (Reg 25-2).
Gracz nie może uzyskać uwolnienia zgodnie z niniejszą Regułą Lokalną:
• Jeżeli piłka jest wbita w piasek na terenie, który nie jest nisko koszony,
• Jeżeli zakłócenie powodowane przez cokolwiek innego niż utrudnienie omawiane w niniejszej Regule Lokalnej sprawia, że wykonanie uderzenia jest ewidentnie niemożliwe,
• Jeżeli piłka jest wbita w pokrytą darnią skarpę bunkra.

22. Przypadkowe przemieszczenie piłki na putting greenie(Reg.18-2;18-3 i 20-1)
Kiedy piłka gracza leży na putting green, to nie ma żadnej kary gdy piłka lub znacznik zostaną przypadkowo przemieszczone przez gracza, jego partnera, jego przeciwnika lub któregoś z ich caddie lub sprzęt. Przesunięta piłka lub znacznik muszą być odłożone tak jak przewidują reguły 18-2, 18-3 i 20-1.Ta reguła lokalna ma zastosowanie, gdy piłka gracza lub jego znacznik leżą na putting green a przesunięcie jest przypadkowe.  Uwaga: Jeżeli zostało określone, że piłka gracza przemieściła się na putting green w wyniku podmuchu wiatru, przez wodę lub przez inny naturalny czynnik taki jak grawitacja, to piłka musi być grana tak jak leży z nowej pozycji. Znacznik przesunięty w takich okolicznościach musi wrócić na swoje poprzednie miejsce”.
KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY LOKALNEJ:
Match play – przegranie dołka; Stroke play – dwa uderzenia.

23. Wyniki i karty wyników
a. Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto.
b. Zdawanie i odbiór kart wyników odbywać się będzie w Centrum Turniejowym przez osobę wskazaną przez Komitet Turnieju w czasie do 15 minut po zakończeniu rundy. Zawodnicy z danej grupy startowej mają obowiązek zdawania swoich kart jednocześnie. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.
c. W przypadku kiedy Komitet zażyczy sobie podawania wyników po zakończeniu danego dołka, marker ma obowiązek podania wyniku swojego gracza. Niepodanie wyniku lub podanie niepoprawnego wyniku może skutkować karą finansową lub w wyjątkowych przypadkach – dyskwalifikacją.

24. Dyskwalifikacje
Każdy gracz, który nie pojawi się na starcie o wyznaczonej godzinie lub nie ukończy rundy bez ważnej przyczyny zostanie zdyskwalifikowany oraz otrzyma karę zakazu startu w następnych trzech turniejach PGA Polska. Wyjaśnienia odnośnie przerwania gry lub niepojawienia się na starcie, należy złożyć osobiście w formie pisemnej w Centrum Turniejowym przed zakończeniem turnieju, lub przesłać e-mailem na adres: kamil.chojnicki@pgapolska.com w ciągu 7 dni od daty zakończenia turnieju. Pismo zostanie rozpatrzone przez Komisję Dyscyplinarną i w przypadku przyjęcia wyjaśnienia, kara zakazu startu może zostać uchylona. Gracz zostanie powiadomiony o decyzji najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem następnego turnieju. Decyzja Komisji Dyscyplinarnej jest ostateczna.

25. Listy Startowe i Rejestracja
Listy startowe publikowane będą na stronie internetowej www.pgapolska.com do godziny 20 dnia poprzedzającego rundę turniejową/pro-am. Każda inna lista nie będzie wiążąca.

Rejestracja na turniej może zostać wykonana wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej z rejestracją.

26. Postanowienia końcowe
Decyzje Komitetu Turnieju w zakresie interpretacji Regulaminu Ogólnego Turniejów PGA Polska oraz poszczególnych Regulaminów Zawodów są ostateczne i nie przysługuje od nich tryb odwoławczy. Wszelkie uwagi i sugestie uczestników dotyczące stanu pola, organizacji turnieju lub innych spraw z tym związanych powinny być zgłaszane na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: kamil.chojnicki@pgapolska.com.

Rejestracja na turniej PGA Polska oznacza, że gracz:
a. Zapoznał się z Regulaminem Ogólnym Turniejów PGA Polska i akceptuje jego postanowienia,
b. Zapoznał się z Regulaminem Zawodów danego turnieju i akceptuje jego postanowienia.

Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na wykonywanie zdjęć, bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez Komitet Turnieju lub przez upoważniony przez Komitet Turnieju podmiot. Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych.

Komitet turniejowy zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.