Hard Card

PGA POLSKA TOUR Hard Card 2017
Poniższe Reguły Lokalne wraz z Regulaminem Ogólnym Turniejów PGA Polska obowiązują we wszystkich turniejach PGA Polska Tour 2017 i zastępują wszystkie Reguły Lokalne publikowane na kartach wyników w klubach golfowych, w których rozgrywane są turnieje PGA Polska Tour 2017. Poniższe reguły zostały opracowane według aktualnych „Reguł Gry w Golfa ” wydanie z roku 2016 zatwierdzonych przez R&A Limited i The United States golf Assosiation. W tekście podano odpowiednie numery reguł i stron.
A. REGUŁY LOKALNE
1. Aut (Reg. 27, str. 101)
• Teren poza płotami, murami i białymi palikami oznaczającymi granice pola oraz każda cześć pola tak oznaczona przez Komitet.
• Gdy aut jest wyznaczony przez białe paliki lub płot (wyłączając ukośne wsporniki płotu) granicą pola jest linia wyznaczana przez najniższe, znajdujące się na poziomie gruntu, najbardziej wewnętrzne od strony pola punkty palików lub słupków płotu. Piłka leży na aucie, gdy całym swoim obwodem leży poza granicą pola.
• Przedmioty i obiekty określające aut, takie jak mury, płoty, paliki i barierki nie są sztucznymi utrudnieniami i należy je uznać za przytwierdzone na stałe.
2. Hazard wodny, boczny hazard wodny (Reg. 26 str. 98)
Uwaga: Tam gdzie zostaną wyznaczone strefy dropowania, piłka może być grana według reguły 26 lub może być upuszczona w wyznaczonej strefie dropowania najbliższej miejsca, w którym piłka po raz ostatni przecięła granicę hazardu, z karą jednego uderzenia. Piłka musi być upuszczona w obrębie wyznaczonej strefy, jeśli zatrzyma się na zewnątrz strefy lub bliżej dołka, nie musi być upuszczona ponownie pod warunkiem, że nie będzie to dalej niż dwie długości kija golfowego od miejsca gdzie po raz pierwszy uderzyła w ziemię.
3. Teren w naprawie (Reg. 25-1, str. 95)
• Część pola oznaczona niebieską lub białą linią,
• Łączenia ciętej darni (str.129),
• Drenaż francuski,
• Pokryte trawą kanały z kablami,
• Część pola uznana przez sędziego, jako teren w naprawie,
• Materiał ułożony w stos w celu wywózki i każdy dół wykopany przez greenkeepera, nawet, gdy nie jest tak oznaczony,
• Erozyjne zniszczenia w obszarze bunkrów spowodowane przez wody opadowe
• Malowane farbą znaki odległości na krótko przystrzyżonej części terenu - gracz może skorzystać z uwolnienia według tej reguły, jeżeli zakłócenie występuje w położeniu piłki lub w obszarze zamierzonego swingu.
4. Wbita piłka (str.124) - uwolnienie przysługuje na terenie zielonym
• Gracz nie może uzyskać uwolnienia zgodnie z tą Regułą Lokalną, jeśli piłka jest wbita w piasek na terenie, który nie jest nisko koszony.
• Gracz nie może uzyskać uwolnienia zgodnie z tą Regułą Lokalną, jeżeli zakłócenie powodowane przez cokolwiek innego niż utrudnienie omawiane w niniejszej Regule Lokalnej sprawia, że wykonanie uderzenia jest ewidentnie niemożliwe.
5. Kamienie w bunkrach (str.127)
Kamienie w bunkrach są sztucznymi utrudnieniami ruchomymi i mogą być usunięte.
6. Sztuczne utrudnienia nieruchome (Reg. 24-2, str. 92)
• Wszystkie drogi o sztucznej nawierzchni, wszystkie pozostałe drogi są integralną częścią pola,
• Obszary wyłożone korą,
• Części pola przyległe do sztucznych utrudnień nieruchomych, zakreślone białą linią są częścią tego sztucznego utrudnienie nieruchomego, a nie są terenem w naprawie,
• Schody i umocnienia ścian w bunkrach,
• Obszary z nasadzeniami ozdobnymi otoczone przez płotki.
7. Łaty darni na putting greenie
Na putting greenie łaty darni, bez względu na rozmiar, mają ten sam status, co ślady po starych dołkach i mogą być naprawiane zgodnie z Regułą 16-1c.
8. Integralna część pola
• Siatki, liny i inne konstrukcje ochronne ścisłe połączone z pniami drzew,
• Ścianki/murki oporowe w hazardach wodnych.
9. Podwieszone linie elektryczne i kable
• Jeżeli piłka uderzy w napowietrzną linię elektryczną lub kable, uderzenie jest anulowane i gracz musi zagrać piłkę z miejsca położonego jak najbliżej miejsca, z którego oryginalna piłka była ostatnio zagrana, zgodnie z Regułą 20-5. Jeśli piłka nie jest łatwa do odzyskania, może być zastąpiona inną piłką,
• Wyjątek: Uderzenie, po którym piłka trafiła w podwieszone łączenie kabli nie może być powtórzone,
• Uwaga: Liny odciągowe przytrzymujące konstrukcję tymczasowego sztucznego utrudnienia są częścią tego sztucznego utrudnienia.
10. Sztuczne utrudnienia tymczasowe – TIO (str. 129-131)
Na terenie zielonym, jeśli piłka leży w, na lub pod sztucznym utrudnieniem tymczasowym lub tak blisko, że utrudnienie zakłóca ustawienie gracza lub obszar zamierzonego zamachu, gracz może postąpić zgodnie opcją dostępną przez Reguły lub jeśli została wyznaczona strefa dropowania jako dodatkowa opcja, może upuścić piłkę bez kary w najbliższej strefie dropowania.
11. Urządzenia do pomiaru odległości (Reg.14-3, str. 67 i 134)
W turniejach PGA Polska 2017 gracze mogą używać urządzeń do pomiaru odległości. Jeżeli podczas regulaminowej rundy gracz użyje urządzenia do wskazania lub pomiaru innych parametrów mogących mieć wpływ na jego grę (np. stopień nachylenia terenu, prędkość wiatru itp.) narusza Regułę 14-3.
KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY LOKALNEJ:
Match play – przegranie dołka; Stroke play – dwa uderzenia. Kolejne naruszenie – dyskwalifikacja. Jeżeli naruszenie nastąpiło pomiędzy rozgrywaniem dwóch dołków – kara ma zastosowanie do następnego dołka.
12. Przypadkowe przemieszczenie piłki na putting greenie(Reg.18-2;18-3 i 20-1)
Kiedy piłka gracza leży na putting green, to nie ma żadnej kary gdy piłka lub znacznik zostaną przypadkowo przemieszczone przez gracza, jego partnera, jego przeciwnika lub któregoś z ich caddie lub sprzęt. Przesunięta piłka lub znacznik muszą być odłożone tak jak przewidują reguły 18-2, 18-3 i 20-1.Ta reguła lokalna ma zastosowanie, gdy piłka gracza lub jego znacznik leżą na putting green a przesunięcie jest przypadkowe. Uwaga: Jeżeli zostało określone, że piłka gracza przemieściła się na putting green w wyniku podmuchu wiatru, przez wodę lub przez inny naturalny czynnik taki jak grawitacja, to piłka musi być grana tak jak leży z nowej pozycji. Znacznik przesunięty w takich okolicznościach musi wrócić na swoje poprzednie miejsce”.
KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY LOKALNEJ:
Match play – przegranie dołka; Stroke play – dwa uderzenia.
B. REGULAMIN TURNIEJU
1. Piłki (Uwaga w Regule 5-1, str.47)
Lista zatwierdzonych piłek - str.138. Warunek jednej piłki - str.138-139. Ten warunek nie ma zastosowania w turniejach Pro-am.
2. Główki drivera („Reguły Gry w Golfa” str.135-136)
Lista zatwierdzonych główek driverów - główki driverów muszą być rozpoznawalne przez ich model i kąt nachylenia oraz znajdować się na liście zatwierdzonych główek przez R&A, za wyjątkiem wyprodukowanych przed rokiem 1999. Kara za wykonanie uderzenia kijem nie zatwierdzonym przez R&A to dyskwalifikacja.
3. Rowki („Reguły Gry w Golfa” str.154-156)
Kije gracza muszą być zgodne ze specyfikacjami odnośnie rowków i punktowania zawartymi w Regułach Gry w Golfa. Kara za wykonanie uderzenia kijem niezatwierdzonym przez R&A to dyskwalifikacja.
4. Czas rozpoczęcia gry (Reguła 6-3, str. 49)
Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik przybędzie na miejsce startu, gotowy do gry, w czasie do pięciu minut po czasie startu to karą za niewystartowanie o wyznaczonym czasie jest przegranie pierwszego dołka w match play lub dwa uderzenia na pierwszym dołku w stroke play.W innym przypadku, karą za naruszenie tej Reguły jest dyskwalifikacja. Jeżeli Komitet ustali, że wyjątkowe okoliczności nie pozwoliły graczowi wystartować o wyznaczonym czasie, wówczas nie ma kary.
5. Opóźnianie gry; Wolne tempo gry (Reguła 6-7)
Komitet Turnieju ustali czas, w jakim grupa powinna zagrać dołek, rundę lub jej część. Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.
5.1 Definicja „out of position”
Pierwsza grupa będzie uważana za out of position w każdym momencie rozgrywania rundy, gdy przekroczy czas określony w Tabeli Czasów. Każda następna grupa będzie uważana za out of position w przypadku, gdy przekroczy czas określony w tabeli czasów i różnica czasu pomiędzy nią, a grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu na starcie.
5.2 Procedura kiedy grupa jest out of position
Grupa, która jest out of position, będzie ostrzeżona przez sędziego. Zawodnicy w takiej grupie będą mieli mierzony czas. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszego zawodnika z grupy – 50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego zawodnika z grupy. Poza putting green’em czas na uderzenie rozpoczyna się od momentu, gdy zawodnik miał wystarczającą ilość czasu na dojście do piłki, jest to jego kolej gry i może wykonać uderzenie bez zakłóceń zewnętrznych. Czas spędzony na pomiarze odległości zaliczany jest do czasu na uderzenie. Na putting green’ie czas na uderzenie rozpoczyna się od momentu, gdy zawodnik miał wystarczającą ilość czasu na podniesienie, oczyszczenie i odłożenie piłki, naprawienie śladów po piłkach i starych dołkach, usunięcie naturalnych utrudnień ruchomych na swojej linii puttingu. Czas spędzony na odczytywaniu linii puttingu zaliczany jest do czasu na uderzenie. Jeżeli którykolwiek z graczy przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę. Sędzia będzie mierzył czas każdemu zawodnikowi w grupie out of position, jeśli którykolwiek z zawodników przekroczy powyższe czasy na uderzenie, będzie miał „bad time”. Bad time jest niesiony do końca rundy, nie ulega likwidacji nawet wtedy, gdy grupa powróci in position lub w tabelę czasów. W niektórych sytuacjach pojedynczy zawodnik, lub dwóch zawodników będą mieli mierzony czas zamiast całej grupy. Zawodnicy nie będą informowani, że będą mieli mierzone czasy.
Pierwsze wykroczenie: jedno uderzenia karne,
Drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne,
Trzecie wykroczenie – dyskwalifikacja.
6. Trening pomiędzy dołkami (Reguła 7-2, Uwaga 2, str. 55)
(Warunek nie ma zastosowania w turniejach pro-am). Pomiędzy rozgrywaniem kolejnych dołków gracz nie może wykonywać żadnych uderzeń treningowych na lub w pobliżu greenu ostatnio rozegranego, oraz toczenia piłki po putting greenie zakończonego dołka.
Kara za złamanie reguły: 2 uderzenia karne W przypadku naruszenia Reguły pomiędzy rozgrywaniem dwóch dołków, kara dotyczy następnego dołka.
7. Pole nienadające się do gry (Reguła 33-2d, str. 113)
Jeżeli Komitet Organizacyjny Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy. Jeżeli pole nie będzie nadawało się do gry i nie będzie możliwe rozegranie regulaminowej liczby dołków w czasie przewidzianym na turniej, czas ten nie będzie wydłużony, a rezultat turnieju zostanie ustalony na podstawie oddanych kart wyników z rozegranych rund turniejowych. Jeżeli nie będzie możliwe rozegranie przynajmniej jednej rundy (18 dołków), turniej zostanie anulowany.
8. Przerwanie gry; wznowienie gry
Sygnałem przerwania i zawieszenia gry będzie dźwięk syreny.
Natychmiastowe przerwanie gry – jeden długi sygnał syreny,
Przerwanie gry – trzy następujące po sobie sygnały syreny,
Wznowienie gry – dwa krótkie sygnały syreny.
8.1 Przerwanie i zawieszenie gry z powodu złej pogody (Reguła 6-8)
Jeżeli gra zostaje zawieszona przez Komitet, gdy gracze w meczu lub grupie znajdują się pomiędzy rozgrywanymi dołkami, nie wolno im wznowić gry do czasu, gdy Komitet ogłosi jej wznowienie. Jeżeli gracze rozpoczęli grę na dołku, mogą przerwać grę natychmiast lub kontynuować ją pod warunkiem, że zrobią to bez opóźnienia. Jeżeli zdecydują się na kontynuowanie gry na tym dołku, mogą przerwać grę w dowolnym momencie przed zakończeniem dołka. W każdym przypadku, gra musi być przerwana po zakończeniu dołka.
8.2 Natychmiastowe przerwanie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (Uwaga do Reg. 6-8b)
Jeżeli gra zostanie zawieszona przez Komitet z powodu niebezpiecznej sytuacji, zawodnik musi przerwać grę natychmiast po ogłoszeniu przez Komitet zawieszenia gry. Jeżeli gracz nie przerwie natychmiast gry, zostaje zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności usprawiedliwiają uchylenie tej kary zgodnie z Regułą 33-7.
8.3 Wznowienie gry
Zawodnicy zobowiązani są do wznowienia gry, gdy Komitet Turnieju ogłosi jej wznowienie.
9. Środki dopingujące
Środki dopingujące są niedozwolone.
Każdy zawodnik, który w trakcie zawodów korzysta z alkoholu lub środków dopingujących, nie zostanie dopuszczony do turniejów PGA Polska przez okres min. 12 miesięcy. Decyzję w tej sprawie podejmie Komisja Dyscyplinarna PGA Polska.
10. Używanie sprzętu elektronicznego
Używanie sprzętu elektronicznego (m.in. krótkofalówki, telefony komórkowe, pagery) celem komunikowania się, jest zabronione.
W turniejach PGA Polska 2017 gracze mogą używać urządzeń do pomiaru odległości. Jeżeli podczas regulaminowej rundy gracz użyje urządzenia do wskazania lub pomiaru innych parametrów mogących mieć wpływ na jego grę (np. stopień nachylenia terenu, prędkość wiatru itp.) narusza Regułę 14-3.
11. Wózki golfowe samojezdne (typu Melex) (str.140)
• Używanie wózków golfowych samojezdnych podczas rundy regulaminowej jest niedozwolone.
• Komitet Organizacyjny Turnieju może zezwolić na używanie samojezdnych wózków golfowych w uzasadnionych przypadkach, wyłącznie dla amatorów.
• Wózki golfowe samojezdne podczas turniejów Pro-Am i rund próbnych są dozwolone.
12. Wózki golfowe elektryczne
Wózki elektryczne są dozwolone.
13. Zamkniecie turnieju Oficjalne ogłoszenie wyników jest to moment wywieszenia listy zwycięzców na tablicy ogłoszeń.
14. Rozstrzyganie remisów
• W przypadku remisu o pierwsze miejsce zwycięzca zostanie wyłoniony w drodze dogrywki „sudden death”.
• W przypadku wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych(zagrożenie piorunami, pole niezdatne do gry itp.) dyrektor Komitetu określi inny sposób rozstrzygnięcia remisów.