ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Zastrzeżenia prawne

Stowarzyszenie Instruktorów Golfa PGA Polska prowadzi i administruje Serwisem internetowym pod adresem http://www.pgapolska.com (zwanym „Serwisem”), udostępnianym osobom korzystającym z Serwisu. Cała zawartości Serwisu PGA Polska stanowi jego własność.

Stowarzyszenie Instruktorów Golfa PGA Polska na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w Serwisie, jednak nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność ani kompletność informacji przedstawionych na stronach Serwisu. Stowarzyszenie Instruktorów Golfa PGA Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w Serwisie ponosi sam Użytkownik. Stowarzyszenie Instruktorów Golfa PGA Polska. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z Serwisu.

Serwis ma charakter informacyjny. Stowarzyszenie Instruktorów Golfa PGA Polska nie udziela żadnej gwarancji, co do formy i treści informacji umieszczonych w Serwisie, w szczególności w zakresie ich aktualności, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności dla określonych działań użytkowników Serwisu. Stowarzyszenie Instruktorów Golfa PGA Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Użytkowników Serwisu lub osoby trzecie, w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie ponosi Użytkownik. Stowarzyszenie Instruktorów Golfa PGA Polska prawo zmiany informacji umieszczonych w Serwisie, w dowolnym czasie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników.

Użytkownik Serwisu (zwany dalej „Użytkownikiem” ) ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów Serwisu, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Stowarzyszenia Instruktorów Golfa PGA Polska. Żadna część Serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej, pisemnej Stowarzyszenie Instruktorów Golfa PGA Polska

Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do wszelkich jego elementów graficznych oraz układu stron Serwisu oraz jakichkolwiek innych jego elementów należą do Stowarzyszenia Instruktorów Golfa PGA Polska. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tekst jednolity Dz.U z 2003 Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 Nr 128, poz.1402, z późn. zm.).

Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów obowiązującego prawa oraz praw ochronnych na zastrzeżone znaki towarowe. Korzystanie z Serwisu w inny sposób wymaga zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy lub uzyskania zgody na takie korzystanie z Stowarzyszenia Instruktorów Golfa PGA Polska.

Użytkownicy mogą kierować pytania dotyczących warunków korzystania z Serwisu pod adresem: biuro@pgapolska.com

Informacja o stosowanych plikach cookies

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na komputerze Użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Serwis www.pgapolska.com wykorzystuje pliki cookies w celu rozpoznawania osobistych preferencji Użytkownika oraz informacji o logowaniu.

Innymi słowy stosowane przez Serwis pliki cookies pozwalają na rozpoznanie komputera Użytkownika w czasie kolejnej wizyty w Serwisie i mają jedynie ułatwiać korzystanie z Serwisu.

Serwis www.pgapolska.com wykorzystuje oraz umożliwia korzystanie z plików cookies podmiotom trzecim (Google AdWords, GoogleAnalytics) w celach statystycznych oraz reklamowych.

To Użytkownik decyduje, czy chce, aby pliki cookies były zapisywane na jego komputerze. Może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu Firewall. Może również usunąć zapisane do tej pory pliki cookies. Użytkownik może zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam.

Wyłączenie plików cookies może jednak spowodować, niedogodności w korzystaniu z naszego serwisu.

Szanując Państwa prawo do prywatności informujemy, że:

  1. W związku ze świadczeniem usług oferowanych przez Stowarzyszenie Instruktorów Golfa PGA Polska dochodzi do sytuacji, w których podajecie Państwo swoje dane osobowe,
  2. Powiadamiamy, iż Stowarzyszenie Instruktorów Golfa PGA Polska, z siedzibą przy ul. Kwiatowej 16, 81-638 Gdynia, jako Administrator Danych, w trosce o ochronę Państwa danych osobowych, wyznaczyła Administratora Bezpieczeństwa Informacji, którego zadaniem jest czuwanie nad bezpieczeństwem procesów przetwarzania danych,
  3. Ponadto pracownicy Administratora Danych ze swojej strony dokładają najwyższej staranności dla zapewnienia właściwej ochrony Państwa danym,
  4. Informujemy również, iż podstawą przetwarzania wskazanych w formularzach internetowych Pani/Pana danych osobowych są niezależne od siebie przesłanki określone w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. zwana dalej UODO) tj. odpowiednio: w sytuacji braku innych, wskazanych poniżej, przesłanek umożliwiających przetwarzanie danych osobowych -Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w wyraźnie wskazanym w niej celu (art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO), jak również przesłanki niewymagające Państwa zgody tj.: konieczność dokonywania operacji na danych osobowych w związku z realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej z Administratorem Danych, oraz niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy na Pani/ Pana żądanie (art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO), przetwarzanie Państwa danych może następować także w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych wyłącznie w zakresie nie prowadzącym do naruszenia Państwa praw i wolności (art. 23 ust. 1 pkt 5 UODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

Jednocześnie oznajmiamy, że w celu uzyskania wyczerpujących informacji dotyczących przysługującego Państwu prawa dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz ich poprawiania, szczegółowych wyjaśnień udzieli Państwu Administrator Bezpieczeństwa Informacji: PGA Polska Stowarzyszenia Instruktorów Golfa: biuro@pgapolska.com