Podstawowy program szkoleniowy

Regulamin Akademii PGA Polska

 Akademia PGA Polska została stworzona w celu kształcenia instruktorów i trenerów golfa na najwyższym światowym poziomie. Stosowany program szkolenia jest zatwierdzony przez władze PGAs Europe, co umożliwia nadawanie jej absolwentom najwyższych kwalifikacji zawodowych. Szkolenie trwa 3 lata.

§ 1.

Program szkolenia został przygotowany przez PGA Polska  i jest jego własnością. Program został opracowany w celu określenia i wdrożenia standardów edukacyjnych, poszerzenia wiedzy i kompetencji oraz poprawy poziomu nauczania. Program koncentruje się na tym, by członkowie PGA Polska uzyskali jak najwyższe kompetencje i jak najpełniejszą wiedzę w trakcie szkolenia.

Program szkoleniowy PGA Polska jest prowadzony w języku polskim. Egzaminy  prowadzone są w języku polskim.

W skład Komitetu Szkoleniowego wchodzą dyrektor do spraw edukacji oraz prowadzący poszczególne moduły.

§ 2.

Program szkoleniowy składa się z następujących modułów:

-      Historia (moduł 1)

-      Pole golfowe (moduł 2)

-      Sprzęt golfowy  (moduł 3)

-      Nauczanie (moduł 4)

-      Gra na polu (moduł  5)

-      Nauka o sporcie (moduł 6)

-      Zarządzanie (moduł  7) 

W dowolnym momencie i według własnego uznania PGA Polska może modyfikować zawartość programu szkolenia i jego harmonogram. Uczestnicy szkolenia będą  powiadamiani o wszelkich zmianach.

Każdy z modułów ma wyznaczoną osobę prowadzącą – prowadzącego moduł. Prowadzący moduł określa jego treść oraz specyficzne dla niego zasady realizacji zadań pisemnych lub zadań w innej formie.

W szczególnych przypadkach i na pisemny wniosek uczestnik szkolenia może być zwolniony z uczestnictwa w części zajęć i egzaminów pod warunkiem, że przeszedł  już szkolenie w temacie zawartym w programie szkoleniowym PGA Polska. Przejście szkolenia w ww. zakresie musi być udokumentowane lub poświadczone przez określone władze prawnie uznanych uczelni. Aby tak się stało, uczestnik szkolenia musi w formie pisemnej wystąpić o zwolnienie i przedstawić Komitetowi Szkoleniowemu stosowne zaświadczenie poświadczające jego kompetencje. Ostateczną decyzję w tej kwestii podejmuje Komitet Szkoleniowy. W wyjątkowych wypadkach, dotyczących wyłącznie części treści poszczególnych modułów, o zwolnieniu może zadecydować prowadzący moduł. Zwolnienie od prowadzącego moduł musi być przekazane w formie pisemnej dyrektorowi ds. edukacji PGA Polska.

§ 3.

1.      Aby rozpocząć szkolenie, aplikant jest zobowiązany :

a)   złożyć wniosek o wstąpienie do PGA Polska,

b)  posiadać maturę (lub w dokument nostryfikowany przez odpowiednie organa państwowe)

c)    Posiadać oficjalny HCP – 9,4 lub mniej, wystawiony przez Narodowy Związek Golfa i zweryfikowany przez PGA Polska za okres 12 miesięcy. Pozytywna weryfikacja HCP pozwoli na rozpoczęcie kursu.

d)   W przypadku braku handicapu lub jeśli handicap jest zbyt wysoki kandydat musi zaliczyć poziom gry podczas turniejów PGA Polska, które odbyły się przed rozpoczęciem pierwszego szkolenia (2 rundy turniejowe następujące po sobie na wynik 172 lub lepiej z tees ustawionych przez Komitet Turniejowy, par pola 72).
Aby zaliczyć ten warunek aplikant musi zgłosić przed turniejem chęć zaliczenia rund kwalifikacyjnych do PGA Polska i przedstawić wypełniony wniosek o przystąpieniu do egzaminu gry (do pobrania ze strony internetowej PGA Polska). Brak takiego zgłoszenia i wniosku potwierdzonego przez  PGA Polska przed turniejem powoduje iż wynik turnieju nie liczy się jako runda kwalifikacyjna.

e)    zrzec się statusu amatora w Polskim Związku Golfa i przesłać potwierdzenie do PGA Polska przed rozpoczęciem pierwszego szkolenia PGA Polska.

f)     wnieść opłatę roczną za kurs PGA, której wysokość ustala Zarząd PGA; płatność może być dokonana w ratach ustalonych przez PGA Polska,

g)   podpisać niniejszy regulamin.

2.      Brak w/w warunków uniemożliwia rozpoczęcie szkolenia.

§ 4.

1. Program szkoleniowy PGA Polska składa się z praktycznych i teoretycznych seminariów, które odbywają się w ciągu trzech lat. Treści, terminy i czas trwania seminariów są określane każdorazowo przez Komitet Szkoleniowy. Dokładne daty seminariów i harmonogramy są opublikowane na stronie internetowej PGA Polska i wysyłane drogą e-mail przez dyrektora ds. edukacji co najmniej na 2 miesiące przed pierwszym seminarium.        

2. Kryteria zaliczenia przedmiotu:

a)   100% frekwencji na zajęciach (w przypadku opuszczenia zajęć student ma obowiązek skontaktować się z prowadzącym moduł w celu otrzymania zadań do wykonania, które muszą być zaliczone w formie wyznaczonej przez niego; nieobecność na zajęciach powoduje naliczenie dodatkowych kosztów w wysokości 200 zł za każdy moduł / temat – płatność powinna być dokonana na konto PGA Polska),

b)  terminowe i zgodne z wymogami prowadzących moduły zrealizowanie zadań w ramach modułu,

c)   odpowiednie przygotowanie się do zajęć (opanowanie zadanego materiału na zajęcia)2Zaliczenie kryteriów przedmiotu jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu.

3. Studenci w ramach programu szkoleniowego zobligowani są do:

a)   I rok – obserwacji 10 godz. lekcji prowadzonych przez wykwalifikowanego członka PGA, odbycia praktyk greenkeeperskich na skalibrowanych polach golfowych w wymiarze jednego pełnego dnia roboczego (student ma obowiązek dostarczyć dyrektorowi ds. edukacji zaświadczenie wystawione przez prowadzącego praktykę),  odbycia praktyk z prowadzenia imprez grupowych w wymiarze 3 godzin podczas imprez organizowanych przez PGA Polska,

b)  II rok – obserwacji 10 godz. lekcji prowadzonych przez wykwalifikowanego członka PGA oraz przeprowadzenie 10 godz. lekcji, z czego przynajmniej 3 godz. oceniane przez wykwalifikowanego członka PGA,

c)   III rok – obserwacji 10 godz. lekcji prowadzonych przez wykwalifikowanego członka PGA oraz przeprowadzenie 20 godz. lekcji, z czego przynajmniej 3 godz. oceniane przez wykwalifikowanego członka PGA.

4. Wszystkie obserwacje i wymagana ilość godzin lekcyjnych muszą być udokumentowane w studenckich arkuszach oceny, które zostaną przekazane studentom przez dyrektora do spraw edukacji.

 1. Kryteria zaliczenia modułów:

a)   przestrzeganie przedstawionych przez prowadzącego moduł formalnych zasad realizacji poszczególnych zadań; do formalnych zasad należą m.in. terminowe oraz zgodne z założeniami wykonanie zadania, ich forma i objętość,

b)  zaliczenie egzaminu końcowego w ramach modułu; regulamin egzaminu określa prowadzący moduł.

6. Promowanie warunkowe:

a)   jeśli student nie zaliczy jednego z modułów (za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 4., pkt. 6, ppkt. d), możliwe jest warunkowe promowanie na kolejny rok; koszt warunkowego promowania wynosi 1000 zł; student zobowiązany jest do zaliczenia tego modułu na warunkach ustalonych przez prowadzącego najpóźniej na miesiąc przed końcowymi egzaminami;

b)  dopuszczalne jest jedno promowanie warunkowe w ciągu całego szkolenia (za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 4., pkt. 6, ppkt. d),

c)   niezaliczenie dwu lub więcej modułów powoduje niezaliczenie roku; w tej sytuacji student musi powtórzyć rok w pełnym wymiarze godzin,

d)  jeśli aplikant, który dostał się na szkolenie na podstawie oficjalnego HCP – 9,4 lub mniej nie zaliczy w pierwszym roku modułu „Gra na polu”, zostaje skreślony ze szkolenia i musi rozpocząć szkolenie od początku. Poziom gry musi być zaliczony do dnia rozpoczęcia pierwszego szkolenia w roku następnym. Aplikant, który dostał się na szkolenie na podstawie wyników w turniejach PGA Polska nie musi ponownie uzyskiwać tego wyniku podczas turniejów PGA Polska.

7. Kryteria zaliczenia zadań w ramach pracy własnej:

a)   zadania ocenia się w skali 0 – 10,

b)  warunkiem merytorycznej oceny zadań jest spełnienie kryteriów formalnych:

-     zadania muszą być dostarczone do przewodniczącego modułu w wyznaczonej formie i wyznaczonym terminie, oraz posiadać objętość określoną w zasadach realizacji zadania; niespełnienie warunków formalnych oznacza niezaliczenie zadania – w takim wypadku zadanie nie jest oceniane i uważane jest za niezrealizowane, w skali ocen uczestnik otrzymuje ocenę 0 (zero),

-     zadanie uznane za niezrealizowane nie podlega przywilejowi ponownego wykonania lub poprawienia,

-     niespełnienie wymagań formalnych oznacza niezaliczenie modułu i niedopuszczenie do egzaminu,

c)   student zalicza zadanie w ramach pracy własnej pod warunkiem uzyskania co najmniej 7 pkt w ocenie merytorycznej.

8. W przypadku niezaliczenia pracy prowadzący moduł ma obowiązek przedstawienia studentowi szczegółowej informacji zwrotnych ze szczególnym uwzględnieniem elementów pracy, które muszą być poprawione.

 

§ 5.

 1. Prowadzący moduł ewentualne podejrzenia co do nieuczciwego sposobu realizacji zadań powinien niezwłocznie zgłosić Komitetowi Szkoleniowemu. W przypadku stwierdzenia nieuczciwości dyrektor ds. edukacji może unieważnić oceny zadań, dopuszczenie do egzaminu oraz wyniki egzaminu. W przypadku podejrzenia o nieuczciwość student jest natychmiastowo zawieszany w prawach studenta.
 2. Uczestnik szkolenia, który spóźni się 5 minut lub więcej na zajęcia lub wykład zostanie uznany za nieobecnego i wykładowca ma prawo nie dopuścić go do udziału  w zajęciach/wykładzie. Z tej przyczyny student może nie zaliczyć wymaganej ilości godzin.
 3. Uczestnik szkolenia może być usunięty z zajęć przez wykładowcę ze względu na nieodpowiednie zachowanie lub brak merytorycznego przygotowania do zajęć, o ile było ono określone jako warunek dopuszczenia do zajęć.
 4. Usunięcie lub niedopuszczenie do zajęć jest równoznaczne z nieobecnością i podlega postanowieniom regulaminu. Usunięcie lub niedopuszczenie do zajęć musi być udokumentowane przez wykładowcę, a powyższa dokumentacja przekazana dyrektorowi ds. edukacji.
 5. W przypadku usunięcia lub niedopuszczenia do zajęć student ma obowiązek skontaktować się z prowadzącym moduł w celu otrzymania zadań i terminów ich wykonania. Nieobecność na zajęciach powoduje dodatkowe ponoszone przez studenta koszty w wysokości 200 zł za każdy moduł. Płatność powinna być dokonana na konto PGA Polska.
 6. Uczestnik szkolenia, który bez zasadnego usprawiedliwienia nie zgłosi się na egzamin z danego modułu, nie ma możliwości jego poprawienia. Zobligowany jest do poprawiania modułu w kolejnym roku.

 

§ 6.

 1. Przerwy w zajęciach i wykładach regulowane są przez wykładowców.
 2. Komitet Szkoleniowy zastrzega sobie prawo do zmiany treści i długości trwania zajęć z poszczególnych przedmiotów.
 3. Główne materiały szkoleniowe wykorzystywane w trakcie zajęć oraz podręcznik PGA Polska są w języku polskim. Inne materiały źródłowe mogą być przedstawiane w języku angielskim.
 4. Materiały szkoleniowe znajdują się na dedykowanym PGA Polska dropboxie lub/i na internetowej platformie e-learningowej.

§ 7.

 1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu w danym module jest zaliczenie wszystkich zadań w tym module.
 2. Egzaminy teoretyczne PGA Polska odbywają się na koniec każdego roku szkolenia, a egzaminy praktyczne mogą odbywać się w ciągu roku szkoleniowego. Daty egzaminów będą podawane na początku roku szkoleniowego. Miejsca, w których odbywają się egzaminy, będą podawane na stronie internetowej PGA Polska co najmniej na miesiąc przed egzaminem.
 3. Egzaminy teoretyczne prowadzone są w formie pisemnej lub ustnej. Informacje o formie egzaminów uczestnicy szkolenia otrzymają na co najmniej miesiąc przed egzaminem. Egzaminy praktyczne prowadzone są w formie demonstracji lekcji golfa lub prezentacji.
 4. Prowadzący moduł określa podlegające ocenie treści, umiejętności i formę egzaminu oraz decyduje o treściach, umiejętnościach i formie egzaminu poprawkowego.
 5. Osoby, które nie zdały egzaminu, mogą wziąć udział w egzaminie poprawkowym. W egzaminach poprawkowych mogą wziąć udział jedynie osoby, które zostały dopuszczone do egzaminu w pierwszym terminie.

§ 8.

 1. Warunkiem dopuszczenia studenta do kolejnego roku szkolenia jest zaliczenie wszystkich egzaminów w danym roku szkoleniowym.
 2. W przypadku niezaliczenia egzaminu z jednego modułu student może zostać dopuszczony do kolejnego roku na zasadzie promowania warunkowego (za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 4., ptk. 6, ppkt. d). Koszt promowania warunkowego wynosi 1000 zł. Student zobowiązany jest do zaliczenia modułu na warunkach ustalonych przez prowadzącego najpóźniej na miesiąc przed końcowymi egzaminami. Możliwe jest tylko jedno promowanie warunkowe przez cały okres szkolenia.  W przypadku niezaliczenia większej ilości egzaminów student zobowiązany jest do powtórzenia całego roku w pełnym wymiarze godzin.
 3. W roku szkoleniowym odbędzie się 10 egzaminów: 7 z teorii i 3 z praktyki.  Każdy z 7 modułów kończy się co roku egzaminem teoretycznym. Dodatkowo, w ciągu roku lub na jego zakończenie z modułów „Dydaktyka”, „Sprzęt golfowy” i „Gra na polu” odbywają się egzaminy praktyczne.
 4. Nieusprawiedliwione zasadnie spóźnienie na egzamin oznacza niedopuszczenie do egzaminu.
 5. Dodatkowo, uczestnik szkolenia musi zagrać przynajmniej 4 rundy w ciągu roku w turniejach zakwalifikowanych do Order of Merit lub zatwierdzonych przez Komitet Szkoleniowy (opublikowanych na stronie PGA Polska). Niespełnienie tego warunku powoduje niezaliczenie modułu „Gra na polu”.

 

§ 9.

 1. W przypadku niezaliczenia przez studenta tego samego modułu dwa lata z rzędu, student zostanie usunięty z programu szkoleniowego. Po roku może starać się o ponowne przyjęcie do programu szkoleniowego. 
 2. Niedokonanie opłat za szkolenie w wyznaczonym terminie powoduje skreślenie z listy studentów. Jeśli student został skreślony z listy studentów, przywrócenie go do poprzedniego statusu możliwe jest jedynie po opłaceniu kary administracyjnej w wysokości 1000 złotych.
 3. W wyjątkowych okolicznościach Zarząd PGA Polska na mocy rekomendacji Komitetu Szkoleniowego może odstąpić od wymienionych w § 9. pkt 2. decyzji. Decyzja Zarządu jest ostateczna. 

§ 10.

 1. Uczestnik szkolenia może złożyć pisemną prośbę do Komitetu Szkoleniowego o zawieszenie udziału w programie szkoleniowym z ważnych powodów. Z powyższego prawa uczestnik szkolenia może skorzystać raz podczas całego Programu.
 2. Przerwa w szkoleniu może trwać maksymalnie 1 rok. Jeśli student nie podejmie dalszego szkolenia, po upływie tego czasu zostanie skreślony z listy studentów.
 3. Wszystkie decyzje dotyczące zawieszenia udziału studenta w programie szkoleniowym podejmuje Komitet Szkoleniowy i są one ostateczne.

§ 11.

 1. Dyrektor ds. edukacji może zawiesić studenta w prawach uczestnictwa w szkoleniu lub usunąć studenta z Akademii PGA Polska z ważnych powodów, szczególnie  takich jak  naruszenie kodeksu etyki trenera czy regulacji prawnych.
 2. Uczestnik szkolenia, który został usunięty, może w terminie 7 dni odwołać się od tej decyzji do Zarządu PGA Polska.  Do czasu podjęcia ostatecznej decyzji uczestnik szkolenia jest zawieszony. Decyzja Zarządu w tej sprawie jest ostateczna.

§ 12.

 1. W trakcie 3 letniego programu szkoleniowego uczestnicy szkolenia mogą używać tytułu Aplikant lub Student PGA Polska / PGA Polska Student.

Aplikantem jest osoba na pierwszym roku, nie jest ona członkiem PGA i nie przysługują jej żadne prawa członkowskie (nie może wydawać zielonych kart i nie może używać nazwy i logo PGA Polska).

Student PGA Polska nie jest członkiem PGA, członkostwo PGA Polska otrzymuje się po ukończeniu 3 lat kursu, po podjęciu przez Zarząd stosownej uchwały.

Student ma prawo na przeprowadzanie testów  oraz egzaminów na Zieloną Kartę.

Do wydawania Zielonych Kart upoważnieni są wszyscy członkowie zwyczajni PGA Polska, studenci kursu PGA Polska oraz osoby wyznaczone przez Zarząd.

2.  Warunkiem ukończenia kursu jest uzyskanie przez studenta łącznego wyniku 164 uderzenia lub lepiej (pole par 72) w dwóch następujących po sobie rundach turniejowych w turniejach zatwierdzonych przez PGA Polska, z tees ustawionych prze Komitet Turniejowy. Wynik ten musi być uzyskany na 2 lub 3 roku. Wyniki uzyskane na 1 roku obowiązują tylko na zaliczenie 1 roku jeśli jest taka konieczność


3. Po ukończeniu trzeciego roku uczestnicy szkolenia mogą używać tytułu zawodowego w zależności od uzyskanego poziomu gry:
a) Trener Golfa PGA Polska / PGA Polska Golf Trainer (wynik z dwóch kolejnych rund pomiędzy 164 a 157 zaliczone podczas 2 lub 3 roku)
b) PGA Polska Fully Qualified Golf Professional (wynik z dwóch kolejnych rund 156 lub lepiej, zaliczone podczas 2 lub 3 roku)

 

§ 13.

Przystąpienie do szkolenia PGA Polska jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkolenia.

 

                                                                                                          Podpis studenta

 

 

                                                                                              ………………………………………….